02 Wrzesień 2014 roku

STAN REALIZACJI ZWROTÓW Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany przepisów w zakresie kas rejestrujących

2014-08-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat pt. "Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych".

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

2014-07-16

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 Działalność gospodarcza– zgodnie z ust.2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką dzia-łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso-by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art.2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję ma-teriału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadow-niczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytko-wych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i in-nych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-liowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i labora-toryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospo-darki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20. 13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Czytaj więcej

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

2014-07-09

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie przypomina, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz.622), które weszły w życie od dnia 01 lipca 2011r., osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zamiast wymaganych wcześniej zaświadczeń z urzędu skarbowego, mogą obecnie składać bezpośrednio w Ośrodkach Pomocy Społecznej stosowne oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów za wymagany okres.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy: 

  • gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    • ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    • z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  • weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

Wydłużony czas pracy Urzędu Skarbowego

2014-04-18

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w dniach:

 28 KWIETNIA 2014R. (PONIEDZIAŁEK)

 29 KWIETNIA 2014R. (WTOREK)

 30 KWIETNIA 2014R. (ŚRODA)

 Urząd Skarbowy w Sulęcinie (SALA OBSŁUGI) czynny będzie w godzinach od 7.15 do 18.00

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów partnerem Bezpiecznych pieniędzy

2014-04-18

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami.
Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP. 

Czytaj całość

Czytaj więcej

Ankieta - badanie jakości usług

2014-04-15

W dniach 14.04.2014 – 31.05.2014 r. przeprowadzane jest w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie badanie jakości usług świadczonych przez nasz urząd.

Naszym pragnieniem jest, aby wszystkie osoby, które są petentami Urzędu Skarbowego w Sulęcinie wypełniły anonimową ankietę.  

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-09

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

czytaj całość
 

Czytaj więcej

E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-25

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

STANOWISKO DO WYSŁANIA DEKLARACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W URZĘDZIE SKARBOWYM W SULĘCINIE

2014-03-04

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie informuje, że w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie – Sala Obsługi Podatników, uruchomiono stanowisko do wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>
 

 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP