26 Listopad 2014 roku

STAN REALIZACJI ZWROTÓW Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

Aktualności

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów

2014-11-14

Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

<więcej na stronie http://www.mf.gov.pl>

Czytaj więcej

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania

2014-10-31

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie działający na podstawie art. 110 § 1 i 2ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucji z nieruchomości w dniu 05 grudnia 2014r. o godzinie 11:30 w  siedzibie Urzędu Skarbowego w  Siulęcinie ul. Daszyńskiego 47, pokuj nr 3 zostanie dokonany opis i szacowanie wartości nieruchomości położonej  w Boczowie gm. Torzym

załącznik: obwieszczenie

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-12

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Ustawa o Służbie Celnej zostanie zmieniona w zakresie, w jakim obecnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Zakłada się przede wszystkim scentralizowanie poboru należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla przedsiębiorców. Oznacza to, że wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej, co umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej zakładają także wzmocnienie działań antykorupcyjnych i zapobieganie nepotyzmowi.

 

Czytaj więcej

"Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu"

2014-09-02

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Wiecej informacji na stronie: link

 

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany przepisów w zakresie kas rejestrujących

2014-08-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat pt. "Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych".

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

2014-07-16

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 Działalność gospodarcza– zgodnie z ust.2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką dzia-łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso-by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art.2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję ma-teriału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadow-niczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytko-wych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i in-nych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-liowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i labora-toryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospo-darki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20. 13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Czytaj więcej

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

2014-07-09

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie przypomina, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz.622), które weszły w życie od dnia 01 lipca 2011r., osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zamiast wymaganych wcześniej zaświadczeń z urzędu skarbowego, mogą obecnie składać bezpośrednio w Ośrodkach Pomocy Społecznej stosowne oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów za wymagany okres.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy: 

  • gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    • ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    • z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  • weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej

Wydłużony czas pracy Urzędu Skarbowego

2014-04-18

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w dniach:

 28 KWIETNIA 2014R. (PONIEDZIAŁEK)

 29 KWIETNIA 2014R. (WTOREK)

 30 KWIETNIA 2014R. (ŚRODA)

 Urząd Skarbowy w Sulęcinie (SALA OBSŁUGI) czynny będzie w godzinach od 7.15 do 18.00

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów partnerem Bezpiecznych pieniędzy

2014-04-18

Bezpieczne pieniądze to kampania Narodowego Banku Polskiego związana z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami.
Ministerstwo Finansów jest jednym z partnerów akcji wspierającym działania NBP. 

Czytaj całość

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>
 

 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP